Säännöt


Yhdistyksen säännöt

 

I LUKU

TARKOITUS JA TOIMINTA

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lapin Mäyräkoirakerho ry.

Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho ja Suomen Mäyräkoiraliitto SML -Finska Taxklubben FTK ry:stä nimitystä liitto.

Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi ja sen toiminta-alueena Suomen Mäyräkoiraliitto – Finska Taxklubben ry:n hallituksen määräämä alue.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kerhon tarkoituksena on vaalia sekä mäyräkoirien rotumääritelmän mukaisia ominaisuuksia että kehittää niiden metsästysominaisuuksia edistämällä ja tukemalla mäyräkoirien jalostusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho:

– järjestää näyttelyitä ja erilaisia metsästyskokeita

– harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä kursseja

– julkaisee jäsenlehteä ja tiedotteita

– voi kuulua jäsenyhdistyksenä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een ja sen piiriin

– harjoittaa yhteistyötä Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK ry:n, Suomen

Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, sen piirin, muiden rotuyhdistysten ja muiden yhdistysten kanssa, joiden kanssa yhteistyö edistää kerhon tarkoituksen toteutumista – pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla saavuttamaan tavoitteensa.

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta, järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

II LUKU

JÄSENET

 

3. Jäsenlajit

Kerhon jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka haluaa edistää kerhon päämääriä. Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi kerhon kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä henkilön, joka on ansiokkaasti ja tuloksellisesti tukenut kerhon tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen ei maksa kerholle jäsenmaksua.

 

4. Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

5. Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka

– ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikana

– toimii vastoin kerhon sääntöjä tai tarkoitusperiä

– toiminnallaan kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa kerhoa

– saamastaan varoituksesta huolimatta jatkaa epäeettistä toimintaa koirien kasvattajana.

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selvitys asiasta ennen erottamispäätöksen tekemistä.

Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsen voi vedota erottamisestaan kerhon kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai kerhon kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta kerhon omaisuuteen.

 

6. Jäseniin kohdistuvat kurinpitotoimet

Hallitus voi antaa jäsenelle huomautuksen tai varoituksen.

Varoitus voidaan antaa jäsenelle, joka on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai toiminut epäeettisesti koirien kasvattajana. Epäeettisenä toimintana pidetään muun muassa eläinsuojelulain, eläinsuojeluasetuksen sekä Euroopan neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevan päätöslauselman ja Kennelliiton kasvattajasitoumuksen vastaista toimintaa.

Jos rikkomus on lievä, hallitus voi antaa jäsenelle huomautuksen.

Jäsenelle on varattava tilaisuus antaa oma selvityksensä asiasta ennen varoituksen tai huomautuksen antamista.

 

III LUKU

PÄÄTÖKSENTEKO

 

7. Päätäntävalta

Kerhon päättävänä elimenä on kerhon kokous.

Kerhon kokouksia ovat helmi-maaliskuussa pidettävä vuosikokous sekä erikseen koolle kutsuttavat ylimääräiset kokoukset.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään 1/10 kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kun tällainen vaatimus esitetään, hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kuukauden kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

 

8. Kokouskutsu

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle yhdistyksen vuosikokouksen päättämällä tavalla vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoituksella kerhon lehdessä, postitse

jäsenille lähetettynä kirjallisena kutsuna tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 

9. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat

– Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

– Käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta.

– Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

– Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

– Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

– Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.

– Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

– Päätetään seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus.

– Päätetään seuraavan vuoden talousarvio.

– Päätetään seuraavan kokouksen koollekutsumistapa näiden sääntöjen 8 S:n mukaan.

– Valitaan hallituksen puheenjohtaja

– Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

– Valitaan hallituksen varajäsenet ja päätetään, missä järjestyksessä heidät kutsutaan estyneiden varsinaisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen kokoukseen.

– Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

– Valitaan kerhon edustajat liiton liittokokouksiin.

– Valitaan kerhon ehdokkaat Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja sen piirien toimielimiin.

– Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet.

– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

– Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi vähintään % määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain määräykset

 

10. Aänioikeus

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä kerhon jäsenellä on yksi ääni kerhon kokouksessa. Jokaisen äänioikeutetun on itse käytettävä ääntään – valtakirjoja ei voida käyttää.

 

11. Päätöksenteko kerhon kokouksessa

Päätökset kerhon kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä paitsi näiden sääntöjen 18. ja 19. pykälissä mainituista asioista.

Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksissä kokouksen puheenjohtajan kanta ja henkilövaaleissa arpa.

Äänestyksissä käytetään avointa äänestystapaa. Jos kuitenkin vähintään kolme äänivaltaista osanottajaa vaatii, käytetään suljettua lippuäänestystä.

Henkilövaalissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä, jos ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja.

 

12. Aloitteet kerhon kokoukselle

Aloitteita kerhon kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään kerhon jäsenet.

Hallituksen tulee saattaa aloite omalla lausunnollaan varustettuna kerhon kokouksen käsiteltäväksi.

Jäsenten aloitteet tulee toimittaa hallitukselle vuosikokousta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuun 31. päivänä.

 

IV LUKU

HALLINTO

 

13. Hallitus

Kerhon hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on sääntömääräisten kokousten välinen aika.

Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että vuosittain on erovuorossa kolme hallituksen jäsentä. Hallituksen varajäsenen toimikausi on sääntömääräisten kokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään kolme muuta jäsentä.

Äänestykset hallituksen kokouksissa ovat avoimia. Jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa.

 

14. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

– Johtaa kerhon toimintaa näiden sääntöjen, kerhon kokousten päätösten ja liiton päättävien ja hallintoelinten tekemien päätösten mukaisesti.

– Valita keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtaja ja määrätä hänen tehtävänsä.

– Valita keskuudestaan tai ulkopuolelta vuosittain sihteeri ja rahastonhoitaja.

– Hoitaa kerhon varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.

– Kutsua koolle kerhon kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.

– Päättää mahdollisten valiokuntien ja toimikuntien perustamisesta ja antaa niille tehtävät. – Hyväksyä kerhon jäsenet ja pitää jäsenistä luettelo sekä päättää jäsenten erottamisesta näiden sääntöjen 5 S:n mukaisesti.

– Ilmoittaa liitolle sellaisista kokouksista, joissa käsitellään liiton kannalta tärkeitä asioita ja varata liiton edustajalle mahdollisuus puheenvuoron käyttämiseen.

– Toimittaa liitolle vuosittain kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ilmoittaa liitolle kerhon toimihenkilöiden nimet välittömästi valinnan jälkeen.

– Valmistella liiton sääntöjen muuttamisesta johtuvat, näihin sääntöihin tehtävät muutokset välittömästi saatuaan tiedon liiton sääntöjen muuttamisesta.

– Edustaa kerhoa sekä kantaa ja vastata sen puolesta.

 

V LUKU

YLEISTÄ

 

15. Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin erikseen

Hallitus voi lisäksi määrätä kerhon jonkun toimihenkilön kirjoittamaan yksin kerhon nimen.

 

16. Toiminnantarkastaja

Kerholla on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajalla tulee olla sellainen tilinpitoa ja yhdistyksen hallintoa koskeva asiantuntemus, joka kerhon toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen on tehtävän kannalta katsottava tarpeelliseksi.

 

17. Tili- ja toimintavuosi

Kerhon tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen on luovutettava yhdistyksen tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan on annettava toiminnantarkastuskertomus viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastuskertomus osoitetaan kerhon kokoukselle ja toimitetaan hallitukselle.

 

18. Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kerhon kokouksen päätöksellä.

Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja sääntöjen muuttamisen on saatava hyväkseen vähintään 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

Sääntömuutos astuu voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

 

19. Kerhon purkaminen

Kerho voidaan purkaa kerhon kokouksen päätöksellä.

Asiasta on mainittava kokouskutsussa ja kerhon purkamisen on saatava hyväkseen vähintään 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

Kerhon purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat ja arkisto on luovutettava liitolle.

Kerholle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätetään samalla tavalla, ellei

lahjoittaja tai testamentin tekijä ole toisin määrännyt.